miércoles, 8 de febrero de 2012

Vendatge funcional // Vendaje funcionalEn Català:

S'entén per vendatge funcional un vendatge de contenció dinàmica que utilitzant vendes elàstiques adhesives o inextensibles oportunament combinades. Té com a finalitat obtenir la protecció de determinades estructures musculotendinoses i capsuloligamentoses enfront d'agents postraumátics o potencialment, sense limitar la mobilitat articular sobre qualsevol plànol que aquest es desenvolupi. Per tant podem dir que el vendatge funcional protegeix, dóna suport i descarrega selectivament parts en perill, lesionades o alterades d'una unitat funcional, permet la càrrega funcional en el rang de moviment lliure i evita moviments extrems.
Per tant, amb el vendatge funcional es pretend limitar l’articulació en sentit del moviment que afecta a les estructures lesionades dels teixits prearticulars.

La importància de la pell en l'aplicació del vendatge funcional és molt important, pel que serà necessari una bona valoració de l'estat de la pell. Perquè entre la pell i el vendatge funcional no es presentin efectes locomotors addicionals, és condició que existeixi un contacte íntim i una gran estabilitat, representada per l’adhesió directa del vendatge sobre la pell. Tot el que afecti al contacte directe entre la pell i el vendatge reduex la adhesivitat del mateix. Així, els pèls, els solcs i prominències anatòmiques, o la mateixa capa protectora d'àcids grassos que conté, són alguns dels factors naturals que dificulten la unió pell-vendatge. També la suor que es transpira realitzant un exercici, o bé factors extrems d'humitat fan que es pugui aixecar un vendatge.

Aquesta tècnica pot arribar a curar més aviat i amb un resultat més funcional, evitant seqüeles que produeixen altres inmobilitzacions perllongades, tant per excés com per defecte.

Aquesta tècnica és convenient per:

· Prevenció de laxituds lligamentoses
· Distencions lligamentoses de primer i segon grau
· Petites ruptures de fibres musculars
· Tendinitis
· Després d’una llarga inmobilització per guix
· Petites fisures als ossos llargs

En español:

Se entiende por vendaje funcional un vendaje de contención dinámica que utilizando ventas elásticas adhesivas o inextensibles oportunamente combinadas. Tiene como finalidad obtener la protección de determinadas estructuras musculotendinosas y capsuloligamentosas frente a agentes postraumáticos o potencialmente, sin limitar la movilidad articular sobre cualquier plano que este se desarrolle. Por lo tanto podemos decir que el vendaje funcional protege, apoya y descarga selectivamente partes en peligro, lesionadas o alteradas de una unidad funcional, permite la carga funcional en el rango de movimiento libre y evita movimientos extremos.

Por lo tanto, con el vendaje funcional se pretende limitar la articulación en sentido del movimiento que afecta a las estructuras lisiadas de los tejidos prearticulares.

La importancia de la piel en la aplicación del vendaje funcional es muy importante, por el que será necesario una buena valoración del estado de la piel. Porque entre la piel y el vendaje funcional no se presenten efectos locomotores adicionales, es condición que exista un contacto íntimo y una gran estabilidad, representada por la adhesión directa del vendaje sobre la piel. Todo el que afecte al contacto directo entre la piel y el vendaje reduce la adhesividad del mismo. Así, los pelos, los surcos y prominencias anatómicas, o la misma capa protectora de ácidos grasos que contiene, son algunos de los factores naturales que dificultan la unión piel-vendaje. También el sudor que se transpira realizando un ejercicio, o bien factores extremos de humedad hacen que se pueda levantar un vendaje.

Esta técnica puede llegar a curar más bien y con un resultado más funcional, evitando secuelas que producen otras inmovilizaciones prolongadas, tanto por exceso como por defecto.

Esta técnica es conveniente por:

*· Prevención de laxitudes ligamentosas
*· Distensiones ligamentosas de primero y segundo grado
*· Pequeñas rupturas de fibras musculares
*· Tendinitis
*· Después de una larga inmobilització por yeso
*· Pequeñas fisuras a los huesos largos

No hay comentarios:

Publicar un comentario