miércoles, 8 de febrero de 2012

Massatge Esportiu // Masaje Deportivo


En Català:

El massatge esportiu es diferencia del terapèutic perque se circumscriu dintre de la pràctica esportiva, tant a nivell d'entrenament com de competició (previ i posterior a ella). Aquest tipus de massatge va encaminat a preparar l'activitat física intensa, per a evitar espasmes musculars o altres lesions esportives, així com per eliminar toxines i relaxar després de l'activitat esportiva.

Les característiques són les següents:

. Efecte analgésic
. Ajuda a la prevenció de lesions de parts toves (músculs, tendons, fascies i burses)
· Estimula la circulació sanguínia i linfática
· Elimina toxines
· Retarda l'aparició de fatiga muscular
· Evita la formació d'adherències i les elimina una vegada formades
· Ajuda a la realineació de les fibres musculars després d'una lesió

El massatge pre-competició: es tracta de preparar per a l'activitat esportiva a l'atleta. Haurà de ser curt i no fer mal. Amb el massatge es busquen els següents efectes:

· Estimular la musculatura i el sistema nerviós associat
· Augmentar el to muscular
· Proporcionar calor provocant hiperemia (augment d'irrigació sanguínia).

Per tant, aconseguirem:

· Retardar l'aparició de la fatiga
· Prevenir lesions.

El massatge post-competició: en aquesta fase de la competició el massatge serà curt, lent i profund, havent de durar entre deu i quinze minuts aproximadament. És molt important tant el moment de realització com les tècniques manipulatives usades per estalviar problemes posteriors a l'esportista. Això és a causa de l'extrema fragilitat i sensibilitat de les fibres musculars després d'un sobresforç important. Així, s'ha de realitzar el massatge després de la recuperació d'una freqüència respiratòria i cardíaca normals i després de realitzar els exercicis d’estiramients indicats.

Es perseguiran els següents objectius:

· Suprimir possibles espasmos musculars
· Eliminar metabòlits de deixalla (lactato, etc…)
· Relaxar la musculatura de l'esportista

El massatge entre competicions: s'entén com el que s'aplica durant la fase d'entrenament, quan existeixen problemes a l'aparell múscul-esquelétic. Aquest serà, en general, lent, profund i més perllongat que els altres, d'uns 15-25 minuts de durada depenent de l'esport practicat.
S'ha d'insistir en els grups musculars sobrecarregats per la competició però mantenint el caràcter més general que els anteriors.

Si a tot això li afegeixes les tècniques xineses per la concentració, per l'activació de la musculatura i un canvi alimentari, tripliques els efectes d'aquesta tècnica.

Es busca aconseguir:

· Prevenir lesions per sobreentrenament
· Disminuir la fatiga muscular

Tot això permetrà millorar el rendiment de l'esportista.En Español:


El masaje deportivo se diferencia del terapéutico porque se circunscribe dentro de la práctica deportiva, tanto a nivel de entrenamiento como de competición (previo y posterior a ella). Este tipo de masaje va encaminado a preparar la actividad física intensa, para evitar espasmos musculares u otras lesiones deportivas, así como para eliminar toxinas y relajar después de la actividad deportiva.

Las características son las siguientes:

1. Efecto analgésico
2. Ayuda a la prevención de lesiones de partes blandas (músculos, tendones, fascias y bursas)
3. Estimula la circulación sanguínea y linfática
4. Elimina toxinas
5. Retrasa la aparición de fatiga muscular
6. Evita la formación de adherencias y las elimina una vez formadas
7. Ayuda a la realineación de las fibras musculares después de una lesión

El masaje precompetición: se trata de preparar para la actividad deportiva al atleta. Tendrá que ser corto y no hacer daño. Con el masaje se buscan los siguientes efectos:

1. Estimular la musculatura y el sistema nervioso asociado
2. Aumentar el tono muscular
3. Proporcionar calor provocando hiperemia (aumento de irrigación sanguínea).

Por lo tanto, conseguiremos:

- Retrasar la aparición de la fatiga
- Prevenir lesiones.

El masaje postcompetición: en esta fase de la competición el masaje será corto, lento y profundo, teniendo que durar entre diez y quince minutos aproximadamente. Es muy importante tanto el momento de realización como las técnicas manipulativas usadas para ahorrar problemas posteriores al deportista. Esto es debido a la extrema fragilidad y sensibilidad de las fibras musculares después de un sobresfuerzo importante. Así, se tiene que realizar el masaje después de la recuperación de una frecuencia respiratoria y cardíaca normales y después de realizar los ejercicios de estiramientos indicados.

Se perseguirán los siguientes objetivos:

1. Suprimir posibles espasmos musculares
2. Eliminar metabolitos de desecho (lactato, etc…)
3. Relajar la musculatura del deportista

El masaje entre competiciones: se entiende como el que se aplica durante la fase de entrenamiento, cuando existen problemas en el aparato músculoesquelético. Este será, en general, lento, profundo y más prolongado que los otros, de unos 15-25 minutos de duración dependiente del deporte practicado.

Se tiene que insistir en los grupos musculares sobrecargados por la competición pero manteniendo el carácter más general que los anteriores.

Si a todo esto le añades las técnicas chinas por la concentración, por la activación de la musculatura y un cambio alimentario, triplicas los efectos de esta técnica.

Se busca conseguir:

1. Prevenir lesiones por sobreentrenamiento
2. Disminuir la fatiga muscular

Todo esto permitirá mejorar el rendimiento del deportista.


No hay comentarios:

Publicar un comentario